Prioritera klimat- och miljöpolitiken

Miljö- och klimatfrågor blir allt mer viktigt för svenska väljare. I Novus väljaropinionundersökning från juni i år ligger miljö och klimat på femte plats totalt sett vad gäller de tio politiska frågor som svenska folket anser som viktigast. Nu när klimatkrisen eskalerar och blir alltmer allvarlig är det opinionsmässigt ett klokt drag för partierna att skärpa sin klimat- och miljöpolitik, om de vill ha väljarnas gunst vid nästa val.

En bra klimat- och miljöpolitik är viktig inom alla delar av samhället, där klimatet och den biologiska mångfalden behöver prioriteras mycket högre än vad den gör idag då de utgör grunden för ett fungerande samhälle. Även byggföretagen bör satsa på att förbättra sin miljöpolicy genom att exempelvis hyra tjänster som hjälper dem att forsla bort skräp. En av de aktörer som arbetar med detta är Bigbag.se som har fokus på hållbarhet, effektivitet och återvinning. De hanterar hela spektrat vad gäller avfallshantering och är på så vis en viktig del av byggbranschens gröna omställning.

Aktuell politik om klimat och miljö

På senaste tiden har den svenska klimat- och miljöpolitiken fått mycket rättfärdig kritik av bland annat svenska medier och Naturvårdsverket. Dagens Nyheter har bland annat gjort en granskning av biobränslen. Sveriges koldioxidutsläpp från biobränslen är jämförelsevis lika stora som våra fossila utsläpp, men de räknas som noll på grund av att uppväxande träd tar upp koldioxiden. Men forskare säger att vi har för lite tid för denna lösning; vi kan inte vänta på att träden tar upp koldioxiden igen då vi sätter igång tröskeleffekter i klimatet som leder till att biosfären blir självuppvärmande.

Enligt Naturvårdsverket minskar Sveriges utsläpp också för långsamt. För att vi ska kunna nå vårt långsiktiga mål om att ha nettonollutsläpp vid 2045 behöver vi minska utsläppen med mellan sex och tio procent varje år. Anna- Karin Nyström som är chef för Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket menar att vi behöver ytterligare åtgärder om vi ska kunna minska våra utsläpp i den takt som krävs.

Miljöregler för byggindustrin

Under 2020 skärptes lagstiftningen för byggindustrin på ett antal områden. Regeringen införde då ett obligatoriskt krav på att byggindustrin måste källsortera rivnings- och byggavfall, då det tidigare gått stora mängder avfall till spillo som hade kunnat återvinnas och återanvändas. Målet med den nya lagstiftningen var en övergång till en mer cirkulär ekonomi utan resursslöseri.

Scroll to top